1 239 public Weka_3.7.10 19 weka.BayesNet_TAN Weka implementation of BayesNet weka.BayesNet_TAN 0 1 Weka_3.7.10_8034 2014-01-03T14:26:23Z